Saturday, June 3, 2017

PROFIL TENAGA PENDIDIK PKBM BINA INSAN KAMIL


Tutor atau Guru Kesetaraan merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran pendidikan kesetaraan. Tutor merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan dalam bentuk Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SLTP dan Kejar Paket C setara SMA yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Insan KamilPeraturan Mendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud menegaskan adanya pembentukan Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Dimaksud dengan nomenklatur guru pada direktorat tersebut adalah guru taman kanak, guru kelompok bermain, dan pendidik lainnya yaitu pamong belajar, tutor dan instruktur kursus.

Keberhasilan yang dicapai oleh warga belajar sangat ditentukan oleh cara dan kemampuan tutor dalam menyampaikan bahan ajar. Tutor idealnya harus memiliki kemampuan-kemampuan (kompetensi) tertentu yang merupakan prasyarat penting untuk melaksanakan tugas pembelajaran program kesetaraan dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemampuan (kompetensi) tersebut dapat berupa gambaran profil kompetensi tutor pendidikan kesetaraan yang terpetakan sehingga mampu menggambarkan keadaan / profil tutor dalam pembelajaran di lapangan.DATA TUTOR, GURU PKBM BINA INSAN KAMIL:Komunitas PKBM Bina Insan Kamil
Community Learning Center (CLC)